Tăng cường khung tài trợ cho cơ sở hạ tầng tại địa phương ở Việt Nam

16:25, 13/03/2014

Ngày 11-3, tại Hà Nội, nhóm chuyên gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã công bố báo cáo “Đánh giá khung tài trợ cho cơ sở hạ tầng địa phương ở Việt Nam”.

Báo cáo, do Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài chính cùng thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của AusAID, đã rà soát khung cấp vốn hạ tầng hiện tại, bao gồm cả các khía cạnh pháp lý và thể chế, đánh giá các kinh nghiệm quốc tế cũng như đề xuất các giải pháp cải thiện cấp vốn phát triển hạ tầng tại Việt Nam.

Theo báo cáo, quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường của Việt Nam trong giai đoạn 1990-2010 đã mang lại quá trình đô thị hóa nhanh chóng và tăng trưởng cao với tốc độ bình quân 7,3%/năm. Thành tựu to lớn này đã mang lại kết quả là thu nhập bình quân đầu người tăng 5 lần. Việt Nam cũng đi theo lộ trình phân cấp tài khóa, trao nhiều quyền tự chủ hơn về tài chính công và phát triển hạ tầng cho chính quyền địa phương. Nhưng quá trình phân cấp cũng vấp phải những khó khăn nhất định, trong đó phải kể đến khoảng cách ngày càng lớn giữa các tỉnh, đa dạng trong năng lực quản lý hành chính cấp địa phương và trách nhiệm giải trình chưa đủ mạnh. Thách thức cơ bản đối với Việt Nam hiện nay là làm sao tăng cường được khả năng cấp vốn và nâng cao hiệu quả đầu tư hạ tầng; nhưng trong cái khó lại tiềm ẩn cơ hội.
Báo cáo nêu lên một số cách thức cải thiện hiệu quả thông qua hợp tác với khu vực kinh tế tư nhân và các cơ chế thị trường tăng cường tài chính cho phát triển hạ tầng để Chính phủ xem xét, trong đó bao gồm hình thành một Quỹ Phát triển Địa phương (Municipal Development Fund - MDF) cho các đô thị hạng hai. Quỹ này sẽ đóng vai trò như là chủ thể cho vay thứ cấp dựa trên kinh nghiệm thành công các quỹ tương tự ở các nước khác và cải thiện môi trường huy động vốn qua trái phiếu đô thị.
 
MT