TPHCM: Kiến nghị Chính phủ về sắp xếp bộ máy tổ chức

10:00, 11/05/2020

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Chính phủ nhiều kiến nghị về sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn trên địa bàn.

Theo đó, UBND TPHCM đã kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP để triển khai thực hiện sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; sớm thông qua Đề án thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận-huyện cũng như Đề án thí điểm tổ chức lại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc UBND quận - huyện; thành Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận - huyện; giao biên chế công chức phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế tại TP để giảm tải công việc cho công chức hành chính.

UBND TP cũng kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương ban hành hoặc tham mưu Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa và phù hợp với chủ trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập.  

Cụ thể, Bộ Nội vụ xem xét, tham mưu Chính phủ sửa đổi điểm đ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế sao cho phù hợp với quy định hiện hành; hướng dẫn việc tuyển dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập được đảm bảo một phần chi thường xuyên khi đơn vị không được ký hợp đồng làm công tác chuyên môn; giao bổ sung cho TP số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho phù hợp với số lao động hợp đồng lao động năm 2015 sau khi trừ 10% tinh giản biên chế.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, điều chỉnh tăng 1 cấp phó đối với cơ sở cai nghiện ma túy công lập có từ 100 học viên trở lên và 1 cấp phó khu, đội; điều chỉnh 1 người quản lý ít nhất 7 học viên bắt buộc và ít nhất 9 học viên tự nguyện đối với cơ sở có trên 500 học viên.

Ngoài ra, UBND TP cũng kiến nghị cho phép UBND cấp tỉnh trực thuộc Trung ương được chủ động quyết định về định mức số lượng người làm việc phù hợp với từng địa phương và từng cơ sở xã hội.

Theo Văn phòng UBND TPHCM