Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
3291/QĐ-UBND 10/09/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
3293/QĐ-UBND 10/09/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
37/2021/QĐ-UBND 09/09/2021 Ban hành Quy định quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
36/2021/QĐ-UBND 06/09/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về mức thu tiền và quản lý sử dụng khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
35/2021/QĐ-UBND 06/09/2021 Bãi bỏ Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm
3128/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030
12/2021/NQ-HĐND 24/08/2021 Về chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19
13/2021/NQ-HĐND 24/08/2021 Sửa đổi khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố
14/2021/NQ-HĐND 24/08/2021 Về giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố
15/2021/NQ-HĐND 24/08/2021 Ban hành Quy định mức chi xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tại Thảnh phố Hồ Chí Minh
16/2021/NQ-HĐND 24/08/2021 Quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh
3089/QĐ-UBND 24/08/2021 Ban hành Kế hoạch tnển khai thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3070/QĐ-UBND 23/08/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch Xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc
3071/QĐ-UBND 23/08/2021 Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 22/2014/CT-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phồ về triển khai thi hành Luật Tiếp công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3072/QĐ-UBND 23/08/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính
32/2021/QĐ-UBND 16/08/2021 Ban hành Quy chế làm việc (mẫu) của ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thảnh phố Hồ Chí Minh
33/2021/QĐ-UBND 16/08/2021 Ban hành Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân phường tại Thành phố Hồ Chí Minh
34/2021/QĐ-UBND 16/08/2021 Ban hành Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân quận thuộc Thành phố Hồ Chí Min
2844/QĐ-UBND 14/08/2021 Ban hành Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025
2645/QĐ-UBND 23/07/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp