Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
4328/QĐ-UBND 24/11/2020 Phê duyệt Đề án Phát tnển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
28/2020/QĐ-UBND 24/11/2020 Về việc bãi bỏ văn bản
4309/QĐ-UBND 24/11/2020 Về việc bãi bỏ văn bản
4220/QĐ-UBND 17/11/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4221/QĐ-UBND 17/11/2020 Phê duyệt Danh mục dịch vụ công ưu tiên cung cấp trên cổng Dịch vụ công Thành phố theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 và tích hợp, kết nối với cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2020 - 2021
4117/QĐ-UBND 09/11/2020 Về việc ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
4077/QĐ-UBND 04/11/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách, bảo hiểm xã hội, dân quân tự vệ, nghĩa vụ quân sự và động viên quân đội thuộc thẩm quyền của Bộ Tư lệnh Thành phố đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã trên địa bàn Thành phố
4007/QĐ-UBND 28/10/2020 Về phê duyệt Đề án Phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025
3985/QĐ-UBND 27/10/2020 Phê duyệt quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về việc thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
3941/QĐ-UBND 22/10/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
3935/QĐ-UBND 21/10/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, thành lập và hoạt động của hợp tác xã, thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
3910/QĐ-UBND 19/10/2020 Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Văn phòng - Tụ điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao ấp
27/2020/QĐ-UBND 15/10/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2015/QĐ- UBND ngày 08 tháng 6 nãm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện công tác cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố
3778/QĐ-UBND 12/10/2020 Về việc bãi bỏ văn bản
3650/QĐ-UBND 05/10/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
3641/QĐ-UBND 02/10/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư
3617/QĐ-UBND 01/10/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính và chuyển phát thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông
3516/QĐ-UBND 24/09/2020 Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hồ Chí Minh phần sản xuất, lắp dựng và duy tu đường thủy nội địa
3453/QĐ-UBND 22/09/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện
26/2020/QĐ-UBND 21/09/2020 Ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố