Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
2621/QĐ-UBND 22/07/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
26/2021/QĐ-UBND 20/07/2021 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đường sắt đô thị
27/2021/QĐ-UBND 20/07/2021 Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
2580/QĐ-UBND 20/07/2021 Công bố danh mục luồng đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2021 đến năm 2023
24/2021/QĐ-UBND 19/07/2021 Ban hành Danh mục tên gọi và số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận trên đia bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2566/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
2567/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
2570/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư
2529/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
23/2021/QĐ-UBND 13/07/2021 Về ban hành Quy định quản lý và bảo vệ trụ nước chữa cháy trên địa bàn TPHCM
22/2021/QĐ-UBND 10/07/2021 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
09/2021/NQ-HĐND 25/06/2021 Về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid- 19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
10/2021/NQ-HĐND 25/06/2021 Ban hành Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
11/2021/NQ-HĐND 25/06/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2297/QĐ-UBND 24/06/2021 Phê duyệt Đề án Phát triển y tế cộng đồng thực hiện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030
2246/QĐ-UBND 22/06/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị TPHCM, giai đoạn 2021 -2025
2247/QĐ-UBND 22/06/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
19/2021/QĐ-UBND 18/06/2021 Ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh
20/2021/QĐ-UBND 18/06/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ban hành kèm theo tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố
2186/QĐ-UBND 15/06/2021 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội