Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
2092/QĐ-UBND 10/06/2021 Phê duyệt Chương trình phát triển giống cây con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030
18/2021/QĐ-UBND 08/06/2021 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
17/2021/QĐ-UBND 01/06/2021 Ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025
16/2021/QĐ-UBND 31/05/2021 Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đôi với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1963/QĐ-UBND 28/05/2021 Về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh năm 2021
1947/QĐ-UBND 27/05/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
1948/QĐ-UBND 27/05/2021 Ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1933/QĐ-UBND 26/05/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn Thành phố
1905/QĐ-UBND 24/05/2021 Ban hành Kế hoạch tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1904/QĐ-UBND 24/05/2021 Ban hành Quy định chế độc báo cáo thống kê tổng hợp ngành Giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
13/2021/QĐ-UBND 18/05/2021 Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn TPHCM
14/2021/QĐ-UBND 18/05/2021 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
12/2021/QĐ-UBND 10/05/2021 Bãi bỏ Quyết định số 83/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về quản lý và điều kiện an toàn trong hoạt động nuôi, vận chuyển cá sấu sống và các loài động vật hoang dã nguy hiểm
1528/QĐ-UBND 07/05/2021 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.
11/2021/QĐ-UBND 04/05/2021 Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
10/2021/QĐ-UBND 04/05/2021 Về ban hành Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
09/2021/QĐ-UBND 04/05/2021 Về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo tại Quyết định 12/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
08/2021/QĐ-UBND 29/04/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với dất; cấp, cấp đổi. cấp lại GCN QSDĐ , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP ban hành kèm theo quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của UBND TPHCM
1459/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
1402/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức