Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
1727/QĐ-UBND 20/05/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
1614/QĐ-UBND 15/05/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
1546/QĐ-UBND 11/05/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
13/2020/QĐ-UBND 11/05/2020 Về việc bãi bỏ văn bản
1464/QĐ-UBND 04/05/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp
1405/QĐ-UBND 27/04/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
12/2020/QĐ-UBND 27/04/2020 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của các cơ quan, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh
1371/QĐ-BCĐ 23/04/2020 Về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1369/QĐ-BCĐ 23/04/2020 Về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1370/QĐ-BCĐ 23/04/2020 Về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
1368/QĐ-BCĐ 23/04/2020 Về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1367/QĐ-BCĐ 23/04/2020 Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
11/2020/QĐ-UBND 16/04/2020 Về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế đối với Trung tâm cấp cứu 115 thuộc Sở Y tế
1289/QĐ-UBND 15/04/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
1292/QĐ-UBND 15/04/2020 Về việc ban hành Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình, mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại Thành phố Hồ Chí Minh
10/2020/QĐ-UBND 10/04/2020 Về mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1231/QĐ-UBND 07/04/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1230/QĐ-UBND 07/04/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở Giao thông vận tải
1211/QĐ-UBND 07/04/2020 Về việc bãi bỏ văn bản
08/2020/QĐ-UBND 07/04/2020 Về việc bãi bỏ văn bản