Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
12/2021/NQ-HĐND 24/08/2021 Về chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19
13/2021/NQ-HĐND 24/08/2021 Sửa đổi khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố
14/2021/NQ-HĐND 24/08/2021 Về giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố
15/2021/NQ-HĐND 24/08/2021 Ban hành Quy định mức chi xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tại Thảnh phố Hồ Chí Minh
16/2021/NQ-HĐND 24/08/2021 Quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh
09/2021/NQ-HĐND 25/06/2021 Về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid- 19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
10/2021/NQ-HĐND 25/06/2021 Ban hành Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
11/2021/NQ-HĐND 25/06/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
10/2020/NQ-HĐND 09/12/2020 Về ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
01/2020/NQ-HĐND 15/01/2020 Về thông qua Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024
15/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh
17/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Sửa đối, bố sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố
18/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Về việc bãi bỏ văn bản
67/NQ-HĐND 09/12/2019 Về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020
16/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Về ban hành mức chi chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
14/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Về tiếp tục thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưởng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu gịáo và học sinh tiểu học
13/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Quy định chế độ hỗ trợ đối với người cao tuổi diện chính sách có công đang được phụng dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè
12/2019/NQ-HĐND 06/10/2019 Về ban hành mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
126/2019/NQ-HĐND 22/07/2019 Về bãi bỏ văn bản
32/NQ-HĐND 13/07/2019 Về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2019