Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
3720/QĐ-UBND 02/11/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố.
3630/QĐ-UBND 19/10/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về thẩm định thành lập,tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
3629/QĐ-UBND 19/10/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
3628/QĐ-UBND 19/10/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
38/2021/QĐ-UBND 15/10/2021 Về ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3488/QĐ-UBND 08/10/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch
3503/QĐ-UBND 08/10/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
3491/QĐ-UBND 08/10/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
3362/QĐ-UBND 17/09/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3355/QĐ-UBND 17/09/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lỷ của Sở Du lịch
3356/QĐ-UBND 17/09/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
3357/QĐ-UBND 17/09/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
3352/QĐ-UBND 17/09/2021 Về việc phê duyệnt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Quy hoạch - Kiến trúc
3353/QĐ-UBND 17/09/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND thành phố Thủ Đức và quận, huyện
3359/QĐ-UBND 17/09/2021 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3360/QĐ-UBND 17/09/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
3321/QĐ-UBND 15/09/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
3319/QĐ-UBND 15/09/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịc
3320/QĐ-UBND 15/09/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kmh tế hạp tác và phát tnển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3292/QĐ-UBND 10/09/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trọng tài thương mại, hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp